بازدید استاندار آذربایجان غربی از مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست در ارومیه

محمدصادق معتمدیان عصر امروز با حضور در مرکز شیرخوارگاه مهر و مرکز نگهداری کودکان 3 تا 6 سال مهر بی همتای خوبان در ارومیه، ضمن قدردانی از زحمات مدیران، مربیان و کارکنان این مراکز، از نحوه

نگهداری کودکان ساکن در این مراکز بازدید و با اهدای هدایایی به این کودکان، از آنان دلجویی کرد.