بازدید دکتر علیخانی؛ از بازارچه مرزی کلیه سردشت

 

🔺بازدید دکتر علیخانی؛ معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ایی معاون اول رئیس جمهور از بازارچه مرزی کلیه سردشت

➖سهشنبه: ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت