دیدار فرماندارشهرستان سردشت با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف

️به مناسبت روز ملی اصناف 

⭕دیدار فرماندارشهرستان سردشت با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف 

- سه شنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۰

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت