بازدید میدانی "نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت"از پروژه فاخر نهضت آسفالت معابر شهر ربط :

شنبه :۹۹.۰۳.۱۷ 💠بازدید میدانی "نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت" بهمراه حقیقی معاون برنامه ریزی ،امور عمرانی فرماندار ، شهردار و رئیس شورا اسلامی ،از پروژه فاخر نهضت آسفالت معابر شهر ربط

📌 روکش آسفالت خیابان امام(ره) از تقاطع خیابان ۱۸ شهریور ،(جلوی ساختمان شهرداری) به طرف میدان جوتیار در دو لایه به متراژ ۱۰۲۰۰ متر مربع ‌‌‌ ‌‌