️بازدید فرماندار شهرستان سردشت از دبستان محمد امین روستای کنه مشکه

️بازدید فرماندار شهرستان سردشت از دبستان محمد امین روستای کنه مشکه

️بازدید فرماندار شهرستان سردشت از دبستان محمد امین روستای کنه مشکه

-  شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت