جلسه شورای حمایت و توسعه تشکل های مردم نهادشهرستان سردشت:

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، دیروز یکشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه  ساعت ۱۰ جلسه با حضور اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت و اعضای شورای حمایت و توسعه تشکل های مردم نهاد، در راستای بررسی مسائل مربوط به سازمان های مردم نهاد و چگونگی توسعه کمی و کیفی آنها در سالن جلسات فرماندار برگزار شد.