بازدید از محل رانش زمین در جاده سردشت -بانه

سرپرست فرمانداری سردشت از محل رانش زمین در جاده سردشت -بانه  بازدید کرد 

در این بازدید تعدادی از اعضای شورای اداری نیز حضور داشتند.