بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت از محور گوله و گنمان (سردشت-- بوکان) :

امروز یک شنبه ۲۹ تیرماه ۱۳9۹

بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت به اتفاق رئیس اداره راهداری از محور گوله و گنمان(سردشت-- بوکان(

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت