فرماندار سردشت با خانواده شهید کارمند شرکت نفت دیدار کرد