برگزاری جلسه مشترک مدیریت بحران-شورای ترافیک شهرستان:

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی فرمانداری،امروزیک شنبه جلسه مشترک مدیریت بحران -شورای ترافیک باحضوراقصی نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت و سایرمسئولین ذیربطدرمحل سالن جلسات فرمانداربرگزارشد.