فرماندار سردشت:

فرصت های بکر و پتاسیل های بالقوه شهرستان در حوزه کشاورزی مغفول مانده اند

فرصت های بکر و پتاسیل های بالقوه شهرستان در حوزه کشاورزی مغفول مانده اند

فرماندار سردشت با اشاره به پتاسیل های و‌ظرفیت های بخش کشاورزی گفت: تنوع اقلیمی، حوزه آبریز زاب و استعداد ویژه ی تولید گیاهان دارویی از مزیت ها و‌پتاسیل های شهرستان برای توسعه بخش کشاوری هستند که مغفول مانده و‌ باید مورد توجه قرار گیرند.

نژاد جهانی در نشست با اعضای سازمان مهندسی کشاورزی تصریح کرد: مشکل اصلی حوزه کشاورزی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ترویج است و بایستی بیشتر تقویت شود.

وی در پاسخ به انتقاداتی که به فرایند اداری در سیستم های دولتی شد، گفت: انتقاداتی که در بعضی موارد به نظام اداری وارد است به راحتی قابل دفاع نیست اما بخش زیادی از آن ناشی از توسعه نیافتگی فردی است.


وی افزود: بوروکراسی به شیوه ای که امروزه در سیستمهای اداری معمول است فرایند طویلی را ایجاد کرده و به مشکل جدی تبدیل شده است.

جهانی خطاب به اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت: آنطور که مشهود است فرصت فعالیت و‌خلاقیت برای اعضای این سازمان چندان فراهم نبوده اما انتظار است کارشناسان این بخش در فضایی رقابتی فعالیت های توأم با خلاقیت و ابتکار را افزایش داده و زمینه توسعه شهرستان در حوزه کشاورزی را فراهم آورند.

وی در ادامه خطر نشان کرد که از فعالیت های توسعه محور اعضای سازمان حمایت می کند.

فرماندار سردشت همچنین تاکید کرد که ادارات جهاد کشاورزی و‌منابع طبیعی برابر ظرفیت های قانونی نسبت به برون سپاری بخشی از فعالیت ها اقدام نمایند.