بازدید نخشی پورفرماندار شهرستان سردشت ازمحل اکیپ های مستقر در مسیرهای منتهی به شهرستان

عصرامروزبازدید نخشی پورفرماندار شهرستان سردشت ازمحل اکیپ های مستقر در مسیرهای منتهی به شهرستان

به منطور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در سه نقطه منتهی به شهرستان سردشت اکیپ های بازرسی جهت کنترل ورود و خروج مسافرین مستقر شده اند.

این سه مکان :

  1. گلوگاه دارساوین از طرف شهرستان بانه
  2. گلوگاه زمزیران از طرف شهرستان مهاباد
  3. گلوگاه میرآباد از طرف شهرستان پیرانشهر