برگزاری دومین جلسه کارگروه اجتماعی،فرهنگی؛سلامت،زنان و خانواده :

برگزاری دومین جلسه کارگروه اجتماعی،فرهنگی؛سلامت،زنان و خانواده 

برگزاریهفدهمین جلسه ستاد مقابله با کرونا

با حضور فرماندار واعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری

 

شنبه 29 شهریور 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت