بازدید فرماندار شهرستان سردشت از روند عملیات اجرایی گاز رسانی به شهر میرآباد

بازدید فرماندار شهرستان سردشت از روند عملیات اجرایی گاز رسانی به شهر میرآباد 

- یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت