دیدار دکتر نادرکریمیان با اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت:

دیدار دکتر نادرکریمیان با اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت 

- سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹