نام نویسی اولین داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان سردشت:

نام نویسی اولین داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان سردشت:

نام نویسی اولین داوطلب ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان سردشت

 ▪️چهارشنبه: ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات  فرمانداری شهرستان سردشت