بازدید دکتر نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت بمنظورمقابله با انتشار ویروس کرونااز واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای ضروری و اساسی مردم