دیدارمعاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با فرماندارسردشت:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز 11 آبان ماه دیدارونشست "موسوی"معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با "اقصی نخشی پوردرمحل دفترفرمانداری برگزارشد.

گفتنی است دراین دیدارسرکارخانم قادری مدیرشبکه بهداشت شهرستان گزارشی به فرماندارارائه نمود.