برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان سردشت در سال99:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان سردشت در سال 99 ،روز شنبه 31 خردادماه،به ریاست اقصی نخشی پورفرماندارو با حضورسایر اعضای کارگروه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

فرماندارطی سخنانی بیان داشتند توجه به مدیریت صحیح پسماند و استفاده از روش های علمی و نوین در این زمینه یکی از امور زیربنایی جهت توسعه هر منطقه است.به نحوی  که  عدم دفن اصولی زباله ها تبعات بسیار جدی در سلامت جامعه و مباحث اجتماعی دارد

و اداره  محیط زیست شهرستان نیز به عنوان مسئول حفظ محیط زیست باید بر عملکرد شهرداری ها و شبکه بهداشت به عنوان مسئول اصلی در این حوزه  نظارت دقیق داشته و در اجرایی شدن مصوبات این کارگروه بطور جدی پیگیری نماید .

درادامه دستورکارجلسه به شرح ذیل:

  1. اتخاذ تصمیمات مربوط به طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان و معرفی مکان نهایی جهت پیگیری های استانی
  2. نحوه مدیریت پسماند های پزشکی و کرونایی
  3. پیگیری مصوبات جلسه آخرین جلسه کارگروه مدیریت پسماند

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.