️بازدید فرماندار شهرستان سردشت از مدرسه در حال ساخت  #کودکان استثنایی

️بازدید فرماندار شهرستان سردشت از مدرسه در حال ساخت  #کودکان استثنایی 

- یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰