ویدئو کنفرانس #جلسه شورای زکات استان باحضور فرمانداران و اعضای شورای زکات شهرستان ها:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت، امروز دوشنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹،جلسه شورای زکات استان باحضور فرمانداران و اعضای شورای زکات شهرستان هاو حضور اقصی نخشی پور فرماندار و اعضای شورای زکات شهرستان به صورت ویدئو کنفرانس
با دستور کار ذیل :
تاکید برتاسیس شورای زکات در سطح روستاها و بخش های شهرستان

پیشنهاد و برنامه های اجرای در خصوص توسعه و ترویجزکات با توجه به فصل جمع آوری آن 

ارائه گزارش و عملکرد شورای زکات در سطح استان و شهرستان ها در ۴ ماهه اول سال جاری
در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.