بازدید نخشی پور از بازارپیر مادران:

امروزچهارشنبه 24 اردیبهشت،اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت ازبازارسبزه و تره بارمشهوربه بازار پیرمادران بازدید به عمل آورد.