بازدید میدانی فرماندار از مهمانشهر(اردوگاه) بزیله:

امروز سه‌شنبه 16اردیبهشت ماه 


نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت بهمراه حقیقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی از مهمانشهر  بزیله بازدید کردند.