دکتر رضا رحمانی در صدر هیئتی بلند پایه در سردشت حضور یافت