هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد

یکی از مهم ترین راه‌های توسعه فرهنگی و شاخص‌های توسعه در جهان امروز، میزان سرانه مطالعه می باشد، گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی مغتنم برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه است.

نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه، موضوعی است که توجه همه اقشار جامعه را می‌طلبد و با توجه به متون دینی ارزشمند، کتب تاریخی و ادبی برجسته و کتاب‌های دانشمندان امروز ایران و دنیا شاید لازم ترین فرهنگی که توسط آن می توانیم موجب بهبود زندگی خود و اطرافیانمان شویم ، مطالعه و کتابخوانی است؛ امید است توجه به مطالعه و کتابخوانی را همواره سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.


24 آبان ماه لغایت یکم آذر ماه به عنوان هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی مغتنم برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه است و اهمیت دادن به موضوع کتاب و کتابخوانی و ترویج مطالعه در جامعه به ویژه در میان جوانان و نوجوانان یکی از مهم ترین راه‌های توسعه فرهنگی است؛ به همین دلیل یکی از مهم ترین شاخص‌های توسعه در جهان امروز، میزان سرانه مطالعه است.