بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت از سطح شهر سردشت در راستای اجرای طرح محله محور شهید سلیمانی

بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت از سطح شهر سردشت در راستای اجرای طرح محله محور شهید سلیمانی برای قطع زنجیره کرونا در شهرستان