جانمایی و ایجاد نقاهتگاه بستری

بازدید مقامات استانی و شهرستانی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای

بازدید مقامات استانی و شهرستانی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای
بازدید مقامات استانی و شهرستانی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای جهت جانمایی و ایجاد نقاهتگاه بستری بیماران مشکوک و مثبت به کووید ۱۹ بیماری ویروس کرونا

بازدید مقامات استانی و شهرستانی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای جهت جانمایی و ایجاد نقاهتگاه بستری بیماران مشکوک و مثبت به کووید ۱۹ بیماری ویروس کرونا

 

 

# نظر : 0