مزار شهدای سردشت به یاد شهدای هفته دولت غباروبی و عطرافشانی شد