نشست فرماندار شهرستان سردشت  با صاحبان مرغداریهای سطح شهرستان

️نشست فرماندار شهرستان سردشت  با صاحبان مرغداریهای سطح شهرستان جهت بررسی و حل مسائل و مشکلات آنان

- دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰