جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونابه ریاست ابراهیمی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی

جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا به ریاست ابراهیمی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی وبا حضور سرپرست فرمانداری سردشت بصورت وبینار برگزار شد