بازدید از روند اجرایی گاز رسانی به شهر میرآباد:

بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت به همراه مهندس حسین پور نماینده مردم شریف شهرستان سردشت و پیرانشهر و مهندس شیخی مدیر عامل شرکت گازآذربایجان غربی از پروژه گاز رسانی به شهر میراباد

شنبه 7 تیرماه 1399

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت