بازدید اقصی نخشی پور فرمانداراز سطح بازار سردشت و دیدار وگفتگو با مردم و کسبه در خصوص وضعیت بازار

 بازدید اقصی نخشی پور فرمانداراز سطح بازار سردشت و دیدار وگفتگو با مردم و کسبه در خصوص وضعیت بازار

 

1399/06/25

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت