باهمراهی فرماندارسردشت صورت گرفت
بازدید دکتر علیخانی،از فضاهای ورزشی نیمه تمام شهرستان سردشت:
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 09:52
با همراهی فرماندارشهرستان سردشت صورت گرفت
بازدید دکتر علیخانی؛ از بازارچه مرزی کلیه سردشت
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:54
با همراهی فرماندار سردشت صورت گرفت
بازدید دکتر علیخانی؛ از منطقه گردشگری گراوان بخش جدید ربط
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:01
باحضوردکترعلیخانی صورت گرفت
بازدیداز داروخانه و درمانگاه مصدومین شیمیایی سردشت:
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:00
با همراهی فرماندار سردشت صورت گرفت
بازدید دکتر علیخانی؛ از اقامتگاه بوم گردی سطح شهرستان
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 07:57
باحضور معاون،معاون اول رئیس جمهورصورت گرفت
بازدید اززمین موزه صلح سردشت:
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 07:56
باحضورمعاون،معاون اول رئیس جمهورصورت گرفت
بازدیدازدرمانگاه درحال ساخت تامین اجتماعی:
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 07:40
1 2 3 4