بازدید نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت ازروند اجرای پروژه گازرسانی به شهرمیرآباد:
نخشی پوراظهار داشت:این پروژه یکی ازبزرگترین پروژه های شمالغرب کشور می باشدوشهرمیرآباد یکی ازچهارشهراستان آذربایجان غربی است که هنورازنعمت گازبی بهره است.
  • پنج شنبه 1 خرداد 1399 ساعت 08:33
1 2 3 4 5 6