ارتباط با مجموعه فرمانداری

مدیران
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس
اقصی نخشی پورفرماندار4444322911
 معاون4444322797
ناصر یوسفیبخشدار مرکزی 
میراشکان مهدوی نیابخشدار وزینه  

 

واحدهای فرمانداریشماره تماس
دفتر فرماندار04444322911
حراست04444322995
دفتر سیاسی 
دفتر معاون 
روابط عمومی04444335036
امور بانوان04444321888
امور اداری و مالی04444322595
دفتر فنی 
امور اجتماعی