اطلاعات عمومی روستاها

روستاهای بخش مرکزی

نام دهستاناسامی روستا هاجمعیت روستاهاتعداد خانواربرخورداریها
خان بهداشتمخابراتآب آشامیدنیبرق دارطرح هادیگازوضعیت راه(آسفالت-شوسه-خاکی)دهیاری
مردزنآسفالتشوسهخاکی
آلانارزنه292414        * 
آلاناشکان سفلی221   *    * 
آلاناشکان علیا373522   *    **
آلانآلمان0 0          
آلانبالتان171712   *      
آلانبردان442   *    * 
آلاناسلام آباد539517302***** *  *
آلانبشکه1187   *    * 
آلانبناوه485130  **    **
آلانبیطوش491443276*****   **
آلانتیت سفلی13178   *    * 
آلانتیت علیا343120   *    * 
آلانخواره میر14149   *    * 
آلاندول آلان754   *    * 
آلاندول نیری  0        * 
آلاندولکان17416490* ***  ***
آلاندوله414125   *    * 
آلاندوله کرین  0        * 
آلاندوله میر442        * 
آلاندیگه995   *    * 
آلاندیناران927855  **    **
آلانرازگاه918247* *** *  *
آلانرجاکه313219   *    * 
آلانرشکان اسماعیل011   *    * 
آلانرشکان علیا864   *    * 
آلانزرده کانی سفلی0 0        * 
آلانزرده کانی علیا343        * 
آلانزیوه473          
آلانسنجوه214189135****  *  *
آلانشیخه سور231   *    * 
آلانشیرانی443921   *    * 
آلانکارگژان242312   *    * 
آلانکاکوسان432        * 
آلانکاوژان435125   *    * 
آلانکلتوان  0          
آلانگاکه0 0          
آلانگرتگ1698   *    * 
آلانگرداباد0 0        * 
آلانگرماب سفلی1165   *    * 
آلانگرماب علیا512   *    * 
آلانگرویس293314  **    **
آلانگلاسپید18168   *    * 
آلانگوزله566632   *    **
آلانماوندا413319   *    * 
آلانمرگاسه534434  **    **
آلانمزرعه717543   **   **
آلانمزرعه زرده کانی0 0        * 
آلانمزرعه کریوا0 0        * 
آلانمزن آباد193188107  **    **
آلانمیرگان233        * 
آلانمیدان0 0        * 
باسک کولسهباسکدو332   *    * 
باسک کولسهباغ14815283  *****  *
باسک کولسهبانه زیر1079851  **  *  *
باسک کولسهبریسو9210255* *** *  *
باسک کولسهبصره999039  **  *  *
باسک کولسهبناویله بزرگ646027  ** **  *
باسک کولسهبناویله کوچک13512365* *** *  *
باسک کولسهخانه خل سفلی17238   *    * 
باسک کولسهخانه خل علیا678435   **   **
باسک کولسهدارساوین313316* **    **
باسک کولسهدارمرجان16156   *    * 
باسک کولسهدارنشان383819   *    * 
باسک کولسهدشته  *               *   
باسک کولسهزره مرگ  0   *    * 
باسک کولسهزلاوان232215   *    * 
باسک کولسهسابنه10135        * 
باسک کولسهسوتوان  0   *    * 
باسک کولسهشیره خور152   *    * 
باسک کولسهشلماش9410757***** *  *
باسک کولسهشیواشان221810  **  *  *
باسک کولسهقولته546929* **  *  *
باسک کولسهقولته سفلی  0   *      
باسک کولسهکانی بی556236* **  *  *
باسک کولسهکولسه سفلی359355153***** *  *
باسک کولسهکولسه علیا359191104* *** *  *
باسک کولسهگندکه151812   *  *  *
باسک کولسهمیکل اباد13212262  **** * *
باسک کولسهنیسک اباد392916  *** *  *
باسک کولسهورچک11611235  **    **
باسک کولسهیاسین آباد484627   *     *
باسک کولسهیوسف گلی1148848  **  *  *
بریاجیابراهیم بور16166  **  *   
بریاجیاسب میرزا404321* *** *  *
بریاجیاشخله گوز  0   *    * 
بریاجیباسکه روت13149  **  *   
بریاجیبانو776635  ***   **
بریاجیباوه958950  **  *  *
بریاجیبرده سپیان16209   *    * 
بریاجیبری اشی423   *  *   
بریاجیبنوخلف214208118*****  * *
بریاجیبیران445025  ***   * 
بریاجیبیوران سفلی678631365***** *  *
بریاجیبیوران علیا284276163***** *  *
بریاجیترشیان7126   *    * 
بریاجیتوه524231  ***  * *
بریاجیچاکی0 0   *    * 
بریاجیچپر334026****  *   
بریاجیخره آغلان1165   *    * 
بریاجیخره چاکی12118   *    * 
بریاجیدرمان آباد بالا و پایین0 0        * 
بریاجیدوله بی736941   **   **
بریاجیدوله گرم185170100  *** *  *
بریاجیدولی خانوان10112364  **  *  *
بریاجیرشه هرمه594426   *    * 
بریاجیزوران369362179***** *  *
 مرادان231        * 
 مزرعه زونان محمد علی332      *   
بریاجیژاژوکه394117  ** *  * 
بریاجیسرچاوه564929  **    * 
بریاجیسرچاوه875   *    * 
بریاجیسلکتان16158  **    * 
بریاجیسندولان302916  **  *   
بریاجیسوره چوم606131  **  *  *
بریاجیگلی اسماعیل783        * 
بریاجیسیوه تال416841  *** *  *
بریاجیشله سیو132   *    * 
بریاجیشمه شیخه19218  **    * 
بریاجیشیبانه201411   *    * 
بریاجیعباس اباد15214368  *** *  *
بریاجیفقه سلیمان16138   *   *  
بریاجیفقیه خدریان403717   *  *   
بریاجیقازان14129  **    * 
بریاجیقلعه رش662580321***** *  *
بریاجیقوله سویر575   *    * 
بریاجیکانی رش807441  **    **
بریاجیکانی زرد386354191  **  *  *
بریاجیکانی سیو301615   *   *  
بریاجیکاوله کون252214   *  *   
بریاجیکنه مشکه15714380  **  *  *
بریاجیکهنه زوران14147   *    * 
بریاجیکوربناو17117979  *** *  *
بریاجیکولکه رش سفلی673   *    * 
بریاجیکولکه رش علیا232411   *    * 
بریاجیکیفاراباد  0   *    * 
بریاجیگردمرشک646136* ***   **
بریاجیگل کانک270264140  **  *  *
بریاجیگلینه بزرگ887852   **   **
بریاجیگولان سفلی66535746 ***   * 
بریاجیگولان علیا674   *    * 
بریاجیمامه وت14188  **    * 
بریاجیمراغان288314151*******  *
بریاجیمزرعه پیرگی  0   *    * 
بریاجیمزرعه ورتندو000   *    * 
بریاجیملاشیخ11510456* **  *  *
بریاجیمیرشیخ حیدر16716287*****  * *
بریاجینشگولان817041  *** *  *
بریاجیننیا  0        * 
بریاجینوکان473519        * 
بریاجینوکردار454024   *      
بریاجینونمام383   *    * 
بریاجیهوارسلیمان  0   *    * 
بریاجیواشمزین484527  *** *  *
گورک سردشتورده329312151  ***  * *
گورک سردشتباریکایی596435* ***   **
گورک سردشتبروه  0        * 
گورک سردشتبلاو273412  **    * 
گورک سردشتبناویله حاجی مینه352916* **    * 
گورک سردشتدول شریخه1194  **    * 
گورک سردشتسرتکه697234  ***  * *
گورک سردشتسی سر341300148* *** *  *
گورک سردشتسویرو12311267  **  *  *
گورک سردشتشالگه