اطلاعات عمومی شهرستان

شهرستان سردشت در جنوب غربی استان آذربایجان غربی واقع شده است. وسعت آن در حدود 3/1411 کیلومتر مربع بوده و از شمال به شهرستان پیرانشهر، از جنوب به بانه، از شمال‌شرق به مهاباد و از شرق به بوکان و از غرب به کردستان عراق محدود شده است. این شهرستان از دو بخش « مرکزی» و « وزینه » تشکیل شده است شهرستان سردشت بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی مشتمل بر 4 شهر(سردشت، ربط ، میرآباد و نلاس، 3 بخش، 6 دهستان و 263 روستای دارای سکنه) میباشد

آمار جمعیتی شهرستان سردشت بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  1395

استان/شهرستان/روستا

خانوار کل

جمعیت کل

جمعیت مرد

جمعیت زن

شهرستان سردشت

31,049

118,849

60,447

58,402

بخش مرکزئ

22,964

86,590

44,030

42,560

شهر سردشت

12,551

46,412

23,517

22,895

شهر ربط

4,030

15,750

8,002

7,748

دهستان آلان

1,431

4,907

2,529

2,378

دهستان باسک کولسه

1,027

4,233

2,144

2,089

دهستان بریاجی

3,159

11,924

6,128

5,796

دهستان گورک سردشت

766

3,364

1,710

1,654

بخش وزینه

8,085

32,259

16,417

15,842

شهر میرآباد

1,550

6,000

3,016

2,984

دهستان گورک نعلین

2,490

9,958

5,105

4,853

دهستان ملکارئ

4,045

16,301

8,296

8,005

  

جمعیت شهرستان به تفکیک شهری و روستایی و وضعیت سکونت در سال 1395

http://www.sardasht-ag.ir/Contents/Ckfinder/39dd77ee-225e-41eb-8e97-0a1ce536eff0.JPG

خانوار شهرستان به تفکیک شهری و روستایی و وضعیت سکونت در سال 1395

http://www.sardasht-ag.ir/Contents/Ckfinder/e3a368f3-cd93-45f4-b469-5c58d9a37cf6.JPG

جمعیت شهرهای سردشت ، ربط و میرآباد بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 1385،1390 و 1395

http://www.sardasht-ag.ir/Contents/Ckfinder/15249feb-52b7-42c4-9378-9743ed9183b2.JPG

درصد جمعیت شهرستان و مناطق شهری و روستایی به تفکیک گروههای عمده سنی  در سال 95

http://www.sardasht-ag.ir/Contents/Ckfinder/72f48192-44f4-4a69-90e7-9acebc520d9c.JPG

سهم جمعیت شهرستان از کل جمعیت استان

http://www.sardasht-ag.ir/Contents/Ckfinder/edb38ba7-8b6f-4a90-9576-a58b31f3d412.JPG

در سال 1395 شهرستان سردشت با 3.64 درصد جمعیت استان در رتبه نهم قرار دارد.

تعداد خانوارهای کل شهرستان، نقاط شهری، روستایی طی سرشماریهای 1385- 1390- 1395  

http://www.sardasht-ag.ir/Contents/Ckfinder/4a9535ed-5c6b-4b34-aaab-4cfcfccc3524.JPG

بعد خانوارهای کل شهرستان، نقاط شهری، روستایی طی سرشماریهای 1385- 1390- 1395  

http://www.sardasht-ag.ir/Contents/Ckfinder/777fc925-afb4-4de5-8232-b70feea7a00c.JPG

تراکم جمعیتی شهرستان

http://www.sardasht-ag.ir/Contents/Ckfinder/db229004-7814-49ba-875f-d31eb2645099.JPG

جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت – سرشماری 95

 

جمع

جمعیت فعال

جمعیت غیر فعال

اظهار نشده

 

جمع

شاغل

بیکار

جمع

محصل

خانه دار

دارای درامد بدون کار

سایر

کل شهرستان

94726

46662

35918

10744

47989

16230

24242

997

6520

75

مناطق شهری

54721

25887

19337

6550

28337

10541

14091

884

2821

47

مناطق روستایی

40455

20775

16581

4194

19652

5689

10151

113

3699

28


وضعیت سواد به تفکیک شهرستان و مناطق شهری و روستایی- سرشماری 1395

http://www.sardasht-ag.ir/Contents/Ckfinder/5d9fbe0d-f313-4646-8e1c-61c84e9c1c66.JPG