شوراهای شهرستان

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس
سمیه عباسیرئیس شورای شهرستان  
رحیم ابراهیمیرئیس شورای بخش مرکزی04444334312
علی سعادتیاررئیس شورای بخش وزینه04444352777
عثمان محمودپوریرئیس شورای سردشت04444324871
فرهاد اسماعیل زادهرئیس شورای ربط04444363131
خلیل احمدنژادرئیس شورای میرآباد04444352121
عبداله صالحیرئیس شورای نلاس04444433439