باحضور معاون،معاون اول رئیس جمهورصورت گرفت
بازدید اززمین موزه صلح سردشت:
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 07:56
باحضورمعاون،معاون اول رئیس جمهورصورت گرفت
بازدیدازدرمانگاه درحال ساخت تامین اجتماعی:
  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 07:40
باحضور فرماندارسردشت صورت گرفت
بازدید ازپروژه های درحال اجرای شهر میرآباد:
  • پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 19:26
باریاست فرماندار برگزار شد
جلسه برسی پروژه های شاخص و زیربنایی مدیریت شهری ربط
  • پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 18:20