باحضور فرماندارسردشت صورت گرفت
بازدید ازپروژه های درحال اجرای شهر میرآباد:
  • پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 19:26
باریاست فرماندار برگزار شد
جلسه برسی پروژه های شاخص و زیربنایی مدیریت شهری ربط
  • پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 18:20
با حضور فرماندارسردشت صورت گرفت
برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان بصورت ویدیو کنفرانس:
  • دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 13:42
برگزاری نوزدهمین جلسه شهرستانی ستاد مدیریت و مبارز با کرونـا درشهرستان سردشت :
✍امروز شنبه ۱۷ آبان ماه، ۱۹_مین جلسه ستاد مدیریت و مبارزه با کرونادر شهرستان سردشت  با ریاست فرماندار برگزار گردید
  • شنبه 17 آبان 1399 ساعت 13:40